Pohřební služba - součást kritické infrastuktury

Pohřební služba zabezpečuje chod kritické infrastruktury státu

Pokud to zaměstnavatel považuje za nutné, může po dohodě s nezbytným pracovníkem požádat krajskou hygienickou stanici o výjimku z karantény.

V souladu s metodickým pokynem hlavní hygieničky České republiky „Jednotný postup krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění covid-19, a jejich zaměstnavatel je prohlásil za osoby nezbytné pro zabezpečení chodu kritické infrastruktury státu nebo k zabezpečení činností obdobně nezbytných“ (ze dne 29. 9. 2020, č. j.: MZDR 38651/2020-4/QES), MMR doporučuje provozovatelům pohřebních služeb v případě, že jejich nezbytný pracovník má krajskou hygienickou stanicí (KHS) nařízené karanténní opatření, požádat tuto KHS o umožnění vykonávat činnosti konkrétního nezbytného pracovníka pohřební služby.

KHS v případě, že epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění covid-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivní osoba“), tak i osoba, která byla v úzkém kontaktu s touto pozitivní osobou, měly po celou dobu tohoto kontaktu, s výjimkou krátké doby (do 15 minut, např. při konzumaci potravy), nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (např. roušku), nebo dodržely při krátkodobém sejmutí této ochrany větší vzdálenost (nad 1,5 metru), nenařídí této osobě v úzkém kontaktu karanténu, a to za předpokladu, že tato osoba nemá žádné příznaky onemocnění covid-19 a zároveň nebyly epidemiologickým šetřením KHS prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti (viz metodický pokyn HH ČR ze dne 11. 9. 2020, č. j.: MZDR 38651/2020-1/OES).
V případě, že KHS epidemiologickým šetřením zjistí, že v úzkém kontaktu s pozitivní osobou byl nezbytný pracovník, který nevykazuje příznaky onemocnění covid-19, i když tyto osoby neměly v době úzkého kontaktu náležitou ochranu dýchacích cest, KHS může tomuto nezbytnému pracovníkovi nařídit karanténní opatření spočívající v lékařském dohledu, přičemž mu umožní vykonávat činnosti nezbytného pracovníka.
KHS nezbytného pracovníka poučí, že je povinen sledovat svůj zdravotní stav minimálně po dobu 10 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou a že v případě klinických obtíží je povinen ihned kontaktovat svého všeobecného praktického lékaře, nebo praktického lékaře pro děti a dorost, a sdělit mu, že byl v úzkém kontaktu s pozitivní osobou. Dále ho poučí, že je povinen pracovat s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu min. 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, přičemž by měl používat jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin. Dále KHS poučí nezbytného pracovníka, že by měl pracovat v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky a v případě výskytu klinických příznaků onemocnění covid-19 je povinen bez prodlení přerušit výkon práce a oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli.

www.mmr.cz

17. 10. 2020

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^