Interpelace k novele zákona

Níže najdete 2 interpelace poslankyně Ing. Zuzany Šánové, právě probíhají schůze poslanecké sněmovny. Týkají se novely zákona o pohřebnictví.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane ministře. Zákon o pohřebnictví u nás platí už 13 let a chystá se vládní novela zákona. Já bych se vás v této souvislosti chtěla zeptat na některé skutečnosti, o nichž se domnívám, že nejsou zcela v souladu s tímto zákonem.

Jak je možné, že v areálu Thomayerovy nemocnice v Praze 4 - Krči již řadu let nepřetržitě působí Pohřební služba Helfi, která zde má pronajatou sjednávací kancelář a další provozní prostory naprosto v rozporu s výše uvedeným zákonem, přesně s ustanovením § 7? Jak je vůbec možné, že Pohřební služba Helfi navíc přijímá a vydává zemřelé na patologii této nemocnice, ač tak ex lege působit nesmí, protože to zákon přímo zakazuje? V důvodové zprávě k tomuto zákonu se uvádí, že není etické, aby pohřební služba sjednávala pohřbení přímo v prostorách poskytovatele zdravotní péče.

Pane ministře, jak je možné, že řada nemocnic poskytujících zdravotní péči nemá zákonem předepsané chladicí a mrazicí zařízení? A pokud tato zařízení mají, proč je smluvně poskytují zařízením s pohřebními službami propojenými? Ony je záměrně pro snadnější obejití zákona totiž neposkytují přímo pohřebním službám. Příkladem takových praktik je mimo jiné i nemocnice Bulovka v Praze 8. Jistě je vám známo, že taková nemocnice čerpá úhrady od zdravotních pojišťoven za výkony spojené s manipulací se zemřelými a další úhrady dostává za nějaký pronájem toho zařízení. Při tomto postupu se ovšem taková nemocnice připravuje o příjmy za uložení zemřelých v márnici po uplynutí 48 hodin od objednatelů pohřbení, které mohou být vyšší než pronájem.

Vyjmenovala jsem zde pouze některé aspekty porušování zákona o pohřebnictví, které však vedou k možnosti, a já se domnívám, i k vytváření korupčního prostředí mezi poskytovateli zdravotní péče a pohřebními službami. A navíc s jakoukoliv absencí etiky. (Předsedající: Čas.)

Proto se vás ptám, pane ministře, do jaké míry jste obeznámen s touto problematikou a zda s ní hodláte v nejbližší době něco dělat. Za odpověď děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, ono to má dvě roviny: rovina etická a rovina zákona o pohřebnictví. Zákon o pohřebnictví je spíš problém paní kolegyně Šlechtové, takže já se asi nebudu úplně přesně vyjadřovat k tomu, co v tom zákoně je nebo není. Ale teď musíme mluvit o té etice.

Do jisté míry máte pravdu. Já jsem řešil tento problém v Motole asi před deseti nebo dvanácti lety, kdy jsem se stal ředitelem. Přímo v areálu nemocnice byla pohřební služba. My jsme jí nájem zrušili, dneska je ta pohřební služba v ulici pod nemocnicí, kdy už s tím vůbec nic neudělám. Takže jako z mého pohledu je to také eticky sporné.

Na druhou stranu to, co vy říkáte, je pravda, že ze zdravotního pojištění se platí 48 hodin, pak už jdou náklady k tíži toho, kdo objednává pohřeb, a někdy spíš to ty nemocnice zatěžuje, protože jsou z toho obrovské pohledávky, které se potom řeší. Takže někdy náklady na to vymáhání jsou daleko větší, než jaké jsou příjmy. Takže jakoby ta diferenciace ekonomická tam není. Nicméně uznávám, že z hlediska etického to problém je, specificky v nemocnicích, kde třeba umírají i děti, což je případ Thomayerovy nemocnice. Takže já se tam určitě s nimi na toto téma budu bavit. Na Bulovce je to tam v tom vchodu přímo, tam to mají také. A určitě se s nimi na toto téma budu bavit.

Ale realita bude jediná. Pokud je to v objektech - u Bulovky mám pocit, že je ještě navíc problém, že ty objekty jsou hlavního města Prahy, takže dost možná, že to ani není Bulovky, ale že to tam zařizuje Praha. A v případě Thomayerovy nemocnice jsem si skoro jist, že ve chvíli, kdy to vymístí, já tedy se s panem ředitelem na toto téma určitě budu bavit, tak se to určitě objeví přesně o ulici vedle.

Ale víte, věc etiky se podle mě nedá řešit zákonem. Tohle by spíš měli mít lidé v sobě a mělo by být konsenzuálně sdílené, že některé věci se nedělají, ale... (ministr si povzdechl) ... ale.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Tak ještě jednou dobrý den. Vážená paní ministryně, já ještě jednou o zákonu o pohřebnictví.

Pohřební služby lze vykonávat pouze na základě koncesní listiny. Pokud je mi známo, jsou u nás nejméně dvě střední školy, na kterých mohou zájemci studovat obor pohřebnictví, který je zakončen maturitní zkouškou. Mě by zajímalo, proč provozovatelé pohřebnictví nemusí mít podle zákona o pohřebnictví minimálně toto středoškolské vzdělání a způsobilost k výkonu činnosti je nahrazována praxí v oboru či odborným zástupcem. A druhý můj problém. Zajímá mě, jak je možné, že v objektech Univerzity Karlovy, konkrétně Lékařské fakulty, působí pohřební služba, např. v 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Jak je možné, že Univerzita Karlova umožňuje podnikání pohřební služby ve školských zdravotnických zařízeních, ač tam tyto ex lege působit nesmějí, protože to zákon přímo zakazuje ve svém ustanovení § 7. Z důvodové zprávy k tomuto zákonu se uvádí, že to není etické. Navíc univerzita naprosto v rozporu s výše citovaným zákonem pronajímá chladicí, resp. mrazicí zařízení ve svých objektech a odkazuje pozůstalé na konkrétní pohřební služby. Například na pohřební službu Pegas, která má uzavřenou smlouvu na pronájem márnice ve školském zařízení.

Paní ministryně, nemáte pocit, že tímto postupem i váš rezort pomáhá při porušování či obcházení zákona o pohřebnictví vedoucímu k vytváření korupčního prostředí? Ať již o těchto nekalých praktikách víte, či nevíte, jak s nimi hodláte v nejbližší době naložit? Jak se s nimi hodláte vypořádat? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní ministryni.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, k tomu druhému dotazu. Fakultní nemocnice spadají do kompetence Ministerstva zdravotnictví jakožto zřizovatele. Vysoké školy podle mých informací uzavírají s fakultními nemocnicemi smlouvy na uskutečňování vzdělávací činnosti a tato problematika se těchto smluv, tedy alespoň podle mých informací, netýká. To znamená, že v této věci Ministerstvo školství nemá kompetenci a je potřeba věc řešit přímo se zřizovatelem. To znamená s Ministerstvem zdravotnictví. Protože jsem však slyšela v předchozích interpelacích již reakce pana ministra zdravotnictví, asi není korektní vás posílat ne tedy od čerta k ďáblu, ale od Valachové k Ludvíkovi, samozřejmě bych tady ráda přislíbila, že se s panem ministrem zdravotnictví na danou věc podíváme a budeme se snažit nějak se dobrat pravdy a případně zjednat nápravu.

A co se týká té první záležitosti, tak pro mě je to tedy nová informace. Obecně lze samozřejmě říci, že kvalifikační předpoklady pro výkon nějaké profese, pokud je regulována, nestanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nicméně v této věci se tedy spojím s příslušnou ministryní v oblasti pohřebnictví, to znamená s paní ministryní Šlechtovou, a pokusíme se najít nějaký modus vivendi. Pokud máme školská zařízení, která mají určitou specializaci, a bylo by potřeba zajistit jejich využitelnost v praxi, která by byla navíc žádoucí z hlediska odbornosti, tak se tak samozřejmě stane.

27. 1. 2017

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^